Pozvánka

Pozývame Vás na plenárnu schôdzu RZ, ktorá sa bude konať
dňa 8. 10. 2013 o 16.30 hod.

P r o g r a m:
1. Kooptovanie nových členov do výboru RR
2. Správa o hospodárení v šk. roku 2012/2013
3. Schválenie príspevku rodičov do RZ na šk. rok 2013/2014
4. Schválenie rozpočtu RZ na šk. rok 2013/2014
5. Rôzne
Triedne schôdzky /predbežná informácia o vyučovacích výsledkoch/
 

Vaša účasť je potrebná!

Pezinok  1. 10. 2013