formát pdf

Obchodná akadémia Pezinok, Myslenická 1

pozýva žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 13. februára 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Budú Vám poskytnuté informácie o vyučovaní jednotlivých predmetov, o školskom vzdelávacom programe, o obsahu a forme prijímacieho konania, o mimoškolskej činnosti, o úspešnosti našich absolventov na prijímacích skúškach na VŠ, atď. Umožníme Vám prehliadku priestorov školy, odborných učební, učební výpočtovej techniky a cudzích jazykov.

 

Súčasne sa bude konať 15. ročník prezentácie školských cvičných firiem.

 

Home page